Odstranění uzamčených souborů „The action cannot be completed because the file is open in another program“

V případě kdy nelze odstranit nebo aktualizovat soubor a Windows ve svém dialogu nespecifikují proces, který daný soubor má exkluzivně zamknutý:

Pro zjištění zdroje zámku je asi nejjednodušší využít aplikaci Process Explorer (https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer) a pomocí funkce vyhledání na toolbaru a následně proces ukončit:

Nastavení oprávnění pro sdílení uživatelských kalendářů v Exchange Online/Office 365

$credentials = Get-Credential -Credential pnovotny@lotraco.cz
Write-Output "Getting the Exchange Online cmdlets"

$Session = New-PSSession -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ `
    -ConfigurationName Microsoft.Exchange -Credential $credentials `
    -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails UserMailbox -ResultSize Unlimited | Foreach-Object{

    $mbx = $_ | Select ExchangeGuid, UserPrincipalName, DataBase

    $userFolder = $_.alias +":\Kalendář"
    Set-MailboxFolderPermission -Identity $userFolder -User Default -AccessRights Reviewer
}